06.06.2018

NK bunky a ich význam v problematike opakovaných potratov a neplodnosti

ilustratívny obrázok

Existuje veľký záujem o objasnenie vplyvu imunitného systému na úspech liečby neplodnosti a priebeh tehotenstva. Bohužiaľ, existuje veľa dezinformácií o úlohe NK buniek (Natural Killer Cells) pri potratoch a neplodnosti. NK bunky, tiež známe bunky CD56, vďaka svojmu pomenovaniu prispievajú k vzniku dezinformácií v tejto oblasti.

NK bunky sú rôznorodou skupinou buniek, ktorá sa nachádza v krvi a ďalších oblastiach tela vrátane maternice. Pomenovanie "killer" (vrah, zabijak) získali vďaka zisteniu, že druh NK buniek v krvi sa viaže na rakovinové bunky a bunky infikované vírusmi, ktoré následne zlikviduje. Avšak iné typy NK buniek túto schopnosť nemajú vôbec, alebo len v malej miere.

Typy NK buniek a ich funkcia
Typy NK buniek

Krvné testy na NK bunky nie sú užitočné

Na základe predpokladanej podobnosti funkcie periférnych NK buniek, a NK buniek v maternici, lekári z fertility centier často odporúčajú urobiť krvné testy na zistenie hladinu NK buniek u žien s nevysvetliteľnou neplodnosťou a opakovanými potratmi. Tieto odporúčania vychádzajú z nepotvrdeného predpokladu, že ženy s opakovanými potratmi a neobjasnenou neplodnosťou majú narušenú funkciu NK buniek, a že testovanie hladiny NK buniek v krvi pomôže identifikovať ženy, ktoré majú narušenú funkciu NK buniek v maternici.

Oba tieto predpoklady sa zdajú byť nesprávne.

Po prvé, meranie počtu NK buniek v krvi neodráža počet v maternici. Percento NK buniek v krvi môže byť ovplyvnené mnohými faktormi vrátane pohlavia, etnického pôvodu, stresu a veku, ale neexistuje žiaden dôkaz toho, že zvýšené koncentrácie sú vôbec škodlivé. Na druhej strane, počty maternicových NK buniek sú úzko prepojené s produkciou ženských hormónov počas menštruačného cyklu. Hladina je nízka pred ovuláciou a dramaticky sa zvyšuje deň za dňom po ovulácii.

Po druhé, krvné NK bunky sú celkom odlišné od maternicových NK buniek. Vyzerajú rozdielne pod mikroskopom, reagujú a fungujú inak.

Periférne NK bunky sa uplatňujú pri likvidácii rakovinových buniek, ako nešpecifická zložka imunity pracujú na likvidácii buniek napadnutých vírusmi a majú svoju rolu v autoimunitných ochoreniach a astme. Typická NK bunka má dva až štyri inhibičné receptory, a množstvo aktivačných receptorov. Presná funkcia a zastúpenie receptorov do veľkej miery záleží od miesta vzniku NK bunky (NK bunky sa tvoria v kostnej dreni, prečeni, lymfatických uzlinách). Cyotoxicita NK buniek závisí práve od zastúpenia aktivačných a inhibičných receptorov. NK bunky sú prítomné v pečeni nenarodeného dieťaťa počas vnútromaternicového vývoja už od 6. gestačného týždňa.

Maternicové NK bunky naproti tomu majú veľmi nízku aktivitu pri usmrcovaní rakovinových buniek. Nedávno sa v štúdiách veľkých skupín žien nepodarilo nájsť žiadny vzťah medzi hladinami NK buniek v krvi a ani neplodnosťou, ani potratom.

Tieto nesprávne predpoklady často vedú ktomu, že lekári ženám odporúčajú neefektívnu, a niekedy aj nebezpečnú liečbu s cieľom znížiť počet a aktivitu NK buniek. Ide o Prednisone, intravenózne Ig (IVIG), intralipidy a TNF-alpha-blokujúce činidlo. Toto je založené na myšlienke, že existuje súvislosť medzi nadmerným počtom NK buniek a nepriaznivými výsledkami snaženia o otehotnenie. Ako sme uviedli vyššie, kvalitné štúdie tento predpoklad nepotvrdili.

Aj keď je u žien s opakovanými potratmi alebo imunologicky podmienenou neplodnosťou štatisticky zvýšená pravdepodobnosť zvýšenej hladiny periférnych NK buniek, nepreukázalo sa, že by zvýšená hladina NK buniek priamo pripievala k zvýšenému riziku neplodnosti a potratov. Skutočná príčina teda zrejme spočíva niekde inde - a môže súčasne spôsobovať potraty aj zvýšenú hladinu NK buniek.

Čo robia NK bunky maternice?

Funkcia maternicových NK buniek nie je úplne pochopená. Štúdium funkcie maternicových NK buniek je komplexné a zložité. Najlepšie dôkazy momentále podporujú teóriu, že maternicové NK bunky sú dôležitý mediátor medzi placentou a maternicou. Na pochopenie tejto role je dôležité pochopiť niektoré základné fakty o fungovaní placenty a maternice, a ako tieto orgány vzájomne spolupracujú.

Placenta pochádza z plodu - nie z matky. Je zložená z buniek nazývaných trofoblastové bunky, ktoré doslova napadajú výstelku maternice. V maternici matky sú krvné cievy nazývané špirálové artérie. K tomu, aby tehotenstvo bolo úspešné, bunky trofoblastu sa musia priblížiť k špirálovým artériám matky a potom ich pozmeniť, aby zaistili dobré zásobenie krvou pre plod. Toto sa nazýva arteriálna remodelácia. Pravdepodobná funkcia maternicových NK buniek je "spolupracovať" s trofoblastom, aby bola zaručená správna arteriálna remodelácia a tým sa zabezpečilo správne vyživovanie rastúceho plodu. Maternicové NK bunky musia rozpoznať prítomnosť fetálnych buniek v maternici a musia byť aktivované, aby mohli produkovať molekuly nevyhnutné pre správne remodelovania špirálových artérií.

Je dobrý nápad podstúpiť liečbu na zníženie počtu a aktivity NK buniek?

Použitie liečby uvedenej vyššie (Prednisone, intravenózna Ig (IVIG), Intralipidy, a TNF-alpha-blokujúci činidlo) je pokus o zníženie počtu maternicových NK buniek. Toto je založené na nepochopení základnej vedy. Nejde o inhibíciu maternicových NK buniek, ale o správny stupeň aktivácie, ktorý je dôležitý.

Táto liečba môže mať vážne vedľajšie účinky. Nedostatočná alebo nesprávna remodelácia špirálových tepien môže viesť ku komplikáciám v tehotenstve ako je preeklampsia a eklampsia, rastová retardácia plodu a narodenie mŕtveho dieťaťa.

Maternicové NK bunky a remodelácia špirálových artérií pri zdravom tehotenstve vs. preeklampsia


Závery

 1. Krvné testy na zistenie hladiny periférnych NK buniek nie sú indikátorom počtu alebo funkcie maternicových NK buniek, a neumožňujú predvídať riziko neplodnosti alebo potratu.
 2. Testy na stanovenie počtu alebo "aktivity" maternicových NK buniek neprinášajú žiadnu výhodu, pretože nie je jasné, ako presne maternicové NK bunky fungujú.
 3. Liečba na potlačenie počtu alebo aktivity NK buniek nie je založená na vedeckých poznatkoch, a je potenciálne nebezpečná.

Zaujímavosti o NK bunkách

 • NK bunky sú prvou líniou rýchlej obrany proti vírusovým infekciám.
 • NK bunky pomáhajú likvidovať bunky bunky rakoviny.
 • NK bunky sa diferencujú a dozrievajú v kostnej dreni, lymfatických uzlinách, slezine, mandliach, brzlíku, pečeni a maternici - podľa miesta pôvodu sa líši ich aktivita.
 • NK bunky kontrolujú inzulínovú rezistenciu prenosom proteínov, ktoré ovplyvňujú makrofágy. Pri cukrovke 1. typu NK bunky zvyšujú deštrukciu pankreasu.
 • Počet a aktivita periférnych NK buniek môže ovplyvňovať priebeh respiračných alergií, astmy, roztrúsenej sklerózy (MS), reumatickej artritídy a ďalších ochorení s autoimunitným podkladom.
 • Tvar a funkcia NK buniek v maternici (uNK) sa výrazne odlišuje od iných NK buniek.
 • Vyššia hladina NK buniek je prítomná u žien, ktoré majú opätovné spontánne potraty. Nie je však celkom zrejmé, čo je príčina a čo dôsledok (korelácia neznamená kauzalitu).
 • Súčasné zvýšenie počtu NK buniek a autoimunité ochorenie vedie k zníženiu toku krvi v maternici na začiatku tehotenstva. Budú potrebné rozsiahlejšie štúdie na potvrdenie nášho záveru a na vypracovanie diagnostických a terapeutických plánov pre ženy históriou RSA (opakované spontánne potraty).
  Zdroj: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4038687/
 • Existuje možnosť, že zvýšené NK bunky nespôsobujú zvýšené riziko potratu, ale že zvýšené NK bunky a opakujúce sa spontánne potraty súvisia s celkovo narušenou imunitou, čo vedie súčasne z zvýšeniu hladiny NK buniek, a zvýšeniu rizika imunologicky podmienenej neplodnosti a potratom. Hlbšou príčinou môže byť aj autoimunitný zápal štítnej žľazy (Hashimotova tyreoditída).

Možné príčiny zvýšenej hladiny NK buniek v krvi

K možným príčinám zvýšeného počtu a aktivity NK buniek v krvi patrí:

1) Prebiehajúce vírusové ochorenie (v akútnej alebo chronickej fáze).
Riešenie: užívanie doplnkov na podporu imunity s antivirotickými účinkami

2) Autoimunitné ochorenie - nie je jednoznačne preukázané, či ide len o koreláciu alebo kauzalitu, viaceré štúdie však poukazujú na pozmenenú početnosť a aktivitu NK buniek pri ochoreniach autoimunitného charakteru. K najčastejšie sa vyskytujúcim ochoreniam autoimunitného charakteru u žien s poruchami plodnosti patrí Hashimotova tyreoditída, čo je autoimunitný zápal štítnej žľazy.

Riešenie:
 • protizápalová strava (obmedzenie príjmu cukru, bielej múky, kravského mlieka, vysoko spracovaných potravín a junk food), dôraz na kvalitnú stravu s vysokým obsahom živín, omega-3 nenasýtených mastných kyselín a protizápalových fytochemikálií
 • otestovanie a rešpetovanie individuálnych potravinových alergií a intolerancií
 • užívanie doplnkov výživy na doplnenie živín a stabilizáciu imunity
3) Akútny alebo chronický stres. Stres môže spôsobiť kolísanie hladiny NK buniek. V štúdii z roku 2006 sa zistilo, že ženy s opakujúcimi sa spontánnymi potratmi môžu mať zvýšenú hladinu NK buniek pri prvých dvoch odberoch krvi. Ak však nasledujúci odber krvi bol vykonaný o 20 minút neskôr, nepreukázalo sa žiadne zvýšenie hladiny NK buniek v porovnaní so ženami z kontrolnej skupiny. Výskumníci sa domnievajú, že niektoré ženy môžu mať imunitný systém, ktorý citlivejšie reaguje na stres, čo by mohlo súvisieť s ďalším výskumom, ktorý dokázal koreláciu medzi stresom a potratom.
Zdroj: https://www.verywellfamily.com/natural-killer-cells-and-recurrent-miscarriage-2371838

Pozn. prekl.: Spájajúcim faktorom v skutočnosti môže byť hypoxia (v strese máme tendenciu dýchať plytko, čo spôsobí nedokysličenie - hypoxiu).

Riešenie:
 • opatrenia na obmedzenie vplyvu stresujúcich faktorov - meditácie, jóga, relaxačné dýchacie cvičenia
 • vyriešenie nespracovaných traumatických zážitkov z minulosti - psychoterapia, koučing a iné techniky
 • užívanie doplnkov na zmiernenie negatívneho vplyvu stresu na organizmus (adaptogény)
4) Hypoxia (nedostatočné okysličenie). Nedostatočné okysličenie v tkanive nádoru podporuje vznik variantov. Hypoxia je schopná nádoru poskytnúť rezistenciu k cytotoxicite sprostredkovanej NK bunkami.
Zdroje: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4585210/
https://www.collectionscanada.gc.ca/obj/s4/f2/dsk3/ftp05/MQ63283.pdf
Pozn. prekl.: Zároveň bolo potvrdené, že zlepšené okysličenie organizmu pri relaxačných dýchacích cvičeniach zlepšuje prognózu liečby mnohých druhov rakoviny.
Je možné, že k zvýšeniu počtu NK buniek dochádza v snahe o kompenzáciu ich zníženej aktivity v hypoxickom prostredí. Hypoxia je zároveň jasná a priama príčina možných problémov s plodnosťou a opakovanými potratmi - chronická hypoxia pri dlhodobom trese znižuje kvalitu vajíčok, narúša hormonálnu reguláciu a zhoršuje okysličenie zárodku, čo znižuje jeho životaschopnosť.

Riešenie:
 • relaxačné dýchacie cvičenia
 • pravidelný pobyt a mierny prorodzený pohyb na čerstvom vzduchu podporí správnu cirkuláciu aj okysličenie krvi
 • pri pobyte v uzavretej miestnosti pravidelné vetranie
 • overiť dostatočnú koncentráciu železa a hemoglobínu v krvi (anémia zhoršuje okysličenie) a podľa potreby zapracovať na zlepšení krvného obrazu (uprednostňujte potraviny a výživové doplnky prírodného pôvodu, a nezabúdajte popri železe užívať aj dostatok vitamínu B12, kyseliny listovej vo forme 5-MTHF a vitamínu C)
 • výživové doplnky na podporu dobrej cirkulácie krvi (z pohľadu TCM odstránenie stagnácie)
5) Mutácia na komplexe génov na 6. chromozóme, známom ako RCCX. Viac v článku.

Prevencia a liečba imunologicky podmienenej neplodnosti a opakovaných potratov

Zdroj: http://www.zdrava-rodina.cz/med/med0600/med0600_35.html

Napriek rozsiahlemu súboru mechanizmov na zabezpečenie fyziologického priebehu tehotenstva má významný podiel prípadov opakovaných potratov imunologické príčiny. Takýchto prípadov je podľa rôznych autorov 40% až 60%.

Okrem vyššie uvedených opatrení môže výrazne pomôcť aj systémová enzymoterapia.

Systémová enzymoterapia

Nedávne správy svedčia pre výraznú liečebnú aktivitu perorálne podávaných proteolytických enzýmov.

V rámci overenia prípravku systémovej enzýmoterapie Wobenzymu v príprave tehotenstve u opakovane potrácejících žien vykonali V.M. Sidelnikova a spolupracovníci z Výskumného centra pôrodníctva, gynekológie a perinatologie v Moskve štúdiu u 40 pacientok s normálnym karyotypom a bez anatomických defektov pohlavných orgánov s autoprotilátkami LA a/alebo proti HCG (v 100%) a pretrvávajúcej zmiešanej vírusovej infekcii (cytomegalovírusy, herpes simplex vírusmi, rôznymi kmeňmi entrovírusov) (v 70%.) U všetkých pacientok boli pred začatím liečby zaznamenané poruchy v parametroch imunitného a interferonového systému.

Wobenzym bol podávaný 1 mesiac (dva týždne 5 dražé 3x denne a dva týždne 3 dražé 3x denne).
Po ukončení kúry Wobenzymu došlo u približne 80% pacientok k signifikantnému zníženiu aktivity LA, protilátky k HCG neboli ovplyvnené.
U 47% pacientok s aktiváciou chronickej infekcie prešiel zápalový proces do štádia remisie a došlo k normalizácii ukazovateľov imunitného a interferónového systému.
U 12 z 32 pacientok (v 37,5%) s pozitívnym LA aj vírusovou infekciou vyvolal Wobenzym úpravu oboch parametrov: u 8 z týchto pacientok tehotenstva skončilo pôrodom zdravého donoseného dieťaťa; u 4 tehotenstvo trvá.

V ďalšej štúdii podávali Wobenzym 62 pacientkam ohrozeným potratom v už prebiehajúcom tehotenstve. U 33 sa v priebehu gravidity prejavovala placentárnu nedostatočnosť, u 17 dochádzalo k odlučovaniu choria a placenty. Wobenzym bol podávaný v dávke 3x3 dražé denne po 3 týždne od okamihu stanovenia tehotenstva, potom v týždňoch 20 až 24 a v týždňoch 30 až 36. Štúdia zatiaľ nebola uzavretá, ale po zhruba 7 týždňoch od začatia liečby sa začala prejavovať úprava odlučovania choria a placenty .

Ďalšia štúdia prebieha na pôrodníckom a gynekologickom oddelení univerzity Ludwiga Maximiliána v Mníchove. F. W. Dittmar tu už niekoľko rokov lieči s úspechom systémovou enzymoterapiou ženy postihnuté opakovaným "habituálním" potrácaním, vyvolaným imunopatologickými mechanizmy. V 80% - 90% prípadov sa mu podarilo priviesť na svet zdravé donosené dieťa.

Zdroje:
http://www.ivf1.com/natural-killer-cells-miscarriage-infertility/https://www.verywellfamily.com/natural-killer-cells-and-recurrent-miscarriage-2371838

https://www.selfhacked.com/blog/intro-natural-killer-cells-increase-decrease/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1658387614001083

UPOZORNENIE: Môžete sa stretnúť s tvrdením, že pri zvýšenej aktivite NK buniek je nevhodné užívať akékoľvek prírodné prípravky či terapie na podporu imunity*, a že jedinou možnou liečbou je medikamentózna imunosupresia. Vzhľadom k vyššie uvedeným faktom a vedeckým štúdiám je zrejmé, že toto tvrdenie je nepodložené, nevedecké a potenciálne škodlivé.

Napriek tomu nie je výnimkou, že tento názor pretrváva aj u "renomovaných" imunológov.


*Dôležité je uvedomiť si, že regulácia imunity pomocou prírodnej liečby nefunguje ako regulátor hlasitosti na reproduktore (otočím doprava - silnejšie, otočím doľava - slabšie). Imunita je nesmierne zložitý súbor vzájomne prepojených procesov, ktorý za optimálnych okolností účinne bráni organizmus pred choroboplodnými zárodkami a rakovinou, zároveň však neútočí na neškodné prvky (alergie) a vlastné tkanivá (autoimunita). Cieľom prírodnej liečby nie jednostranne zvýšiť či znížiť aktivitu jednej zložky imunity, ale harmonizovať imunitu, aby reagovala zprávne na všetky obvyklé imunologické situácie.

A dobre zostavená celostná prírodná liečba má jedinečný potenciál túto náročnú výzvu zvládnuť.


Poznámka na záver: Vo Vašom vlastnom záujme buďte prosím kritickí pri posudzovaní akýchkoľvek informácií - vrátane tohoto článku :-) aj keď bol napísaný v najlepšej snahe o vedeckú podloženosť a nezaujatosť, to čo je dnes považované za správne, zajtra už môže byť prekonané.Autor článku:
Helena Bieliková

Zasielať novinky na e-mail