06.03.2014

Ženské sexuálne dysfunkcie

Je to normálne, že nepociťujem až takú intenzívnu túžbu po styku? A tá bolesť, ktorá sa občas objaví, neznamená už niečo závažné? Sú moje pocity a reakcie pri sexe prirodzené, normálne? Čo je a čo už nie je v sexualite žien v poriadku? Takéto a podobné otázky si iste občas kladie nejedna z nás... Sú totiž aj ženy, ktorým napríklad nedosahovanie orgazmu pri pohlavnom styku s partnerom celkovo neprekáža a napriek tomu svoj sexuálny život považujú za dostatočne uspokojivý.

Ženské sexuálne dysfunkcie možno charakterizovať ako poruchy sexuálnych funkcií (túžby, vzrušenia, orgazmu) a sexuálne bolestivé poruchy, pre ktoré platí jedno základné kritérium: ich prítomnosť musí byť ženou vnímaná ako niečo nepríjemné, čo jej dlhodobejšie veľmi prekáža a príliš narúša nielen jej spokojnosť so sexualitou, ale aj jej osobný a partnerský život. V takomto prípade je nutné, aby žena vyhľadala odbornú pomoc a podstúpila postupne viaceré vyšetrenia (gynekolog.,endokrinolog., sexuolog., psychiatr., psycholog.), ktorých výsledkom môže byť i stanovenie diagnózy sexuálnej dysfunkcie a najmä určenie jej čo najefektívnejšej liečby.

Medzi poruchy sexuálnych funkcií patria poruchy sexuálnej túžby. O tejto skupine porúch hovoríme vtedy, ak sú u ženy pocity sexuálneho záujmu alebo túžby neprítomné či nedostatočné, nemá sexuálne myšlienky a fantázie. Jej motivácia k sexuálnej aktivite je výnimočná alebo celkom chýba, nedostatok záujmu je za hranicou bežného poklesu v rámci životného cyklu alebo trvania partnerského vzťahu (Basson et al., 2004). Extrémom je v tomto prípade sexuálna averzia ako odpor k sexuálnym aktivitám. Zistilo sa, že ženy s poruchami sexuálnej túžby prežívajú nižšiu kvalitu života, nižšiu spokojnosť so svojou ženskou rolou, podobne pociťujú stratu vitality, únavu, vyššiu mieru frustrácie, úzkosti, dokonca s tým u nich súvisia aj medziľudské konflikty (Dennerstein et al., 2009; Rosen et al., 2009).

Ďalšou kategóriou sexuálnych porúch žien je porucha sexuálneho vzrušenia. Tu sa bližšie rozlišuje, či ide o poruchu fyzického (genitálneho) sexuálneho vzrušenia, pocitového sexuálneho vzrušenia alebo o ich kombináciu. Pri poruchách genitálneho sexuálneho vzrušenia je prevažne u ženy pri akejkoľvek forme sexuálnej stimulácie prítomná iba minimálna tumescencia vulvy, objavuje sa iba slabá vaginálna lubrikácia, avšak žena subjektívne sexuálne vzrušenie prežíva. Porucha subjektívneho sexuálneho vzrušenia sa u ženy prejavuje tým, že u nej úplne chýbajú alebo sú značne oslabené prežívané pocity sexuálneho vzrušenia, avšak fyzické reakcie vzrušenia včítane vaginálnej lubrikácie sú u nej prítomné.

Porucha orgazmu znamená nielen neschopnosť dosiahnuť orgazmus (tzv. anorgazmia), ale môže byť tiež výrazne znížená intenzita jeho prežívania alebo je orgazmus významne oneskorený počas akejkoľvek sexuálnej aktivity za prítomnosti vysokej miery sexuálneho vzrušenia (Hollá a kol., 2012). Niektoré ženy to môžu prežívať veľmi nepríjemne, vyskytujú sa u nich bolesti v podbruší, bolesti hlavy, pocity psychického napätia, podráždenosti a úzkosti s tendenciou vyhýbať sa pohlavnému styku (Weiss, 2000). Primárna anorgazmia je stanovená, ak žena nikdy v živote za žiadnej sexuálnej stimulácie nezažila orgazmus. Sekundárna anorgazmia nastáva až po určitom období normálnej funkcie. Anorgazmia sa u žien častejšie vyskytuje hlavne na začiatku ich sexuálneho života a zvyčajne je to zapríčinené nevhodnou sexuálnou stimuláciou či technikou styku. Vek nezohráva pri vzniku problémov s prežívaním orgazmu významnú úlohu.

Okrem vplyvu dedičných faktorov je schopnosť dosiahnuť orgazmus u žien úzko spojená s ich citovým vyladením a intimitou v rámci partnerského vzťahu (Weiss, 2000). Anorgazmia sa niekedy môže objaviť u stabilných partnerov, ak majú odlišné potreby frekvencie styku. Zapríčinená môže byť i strachom z tehotenstva, poruchami sexuálnej funkcie partnera, morálnymi či náboženskými zábranami (Capponi a kol., 1994).

Medzi bolestivé sexuálne poruchy patrí dyspareunia a vaginizmus. Ako dyspareunia sa označuje pretrvávajúca alebo opakujúca sa bolesť, ktorá sa vyskytuje pri pokusoch o pohlavný styk. Pri vaginizme dochádza ku kontrakcii svalov dolnej tretiny vagíny znemožňujúci penetráciu a pôsobí žene nepríjemné problémy. Dotyk v tejto oblasti je ňou prežívaný silne bolestivo, sprevádzajú ho často kŕče svalstva pošvy, celého panvového dna zasahujúce do stehien a vedúce až k celkovým kŕčom (Pastor, 2005). Bolestivý styk jednoznačne negatívne ovplyvňuje sexuálnu intimitu v partnerskom vzťahu a narúša citový život partnerov. Táto opakujúca sa bolesť sa však môže objavovať i pri preferovaní iných alternatívnych foriem sexuálneho správania.

Často sa stáva, že počas života ženy sa u nej vyskytujú viaceré sexuálne dysfunkcie súčasne alebo že sa tieto jej ťažkosti striedajú. U ženy hlavne počas období výrazných zmien v biologickej, psychickej a sociálnej oblasti ako sú tehotenstvo, narodenie dieťaťa, klimaktérium, možno počítať s objavením sa práve ťažkostí tohto intímneho charakteru. Ide o životné fázy, počas ktorých sa menia aj partnerské vzťahy a kedy je nutné zvládať iné, nové požiadavky (Tress et al., 2008).

Autor článku:
PhDr. Antónia Solárová, PhD.
klinický psychológ, psychoterapeut,
antonia.solarova@gmail.com

Použitá literatúra:

BASSON, R., ALTHOF, S., DAVIS, S., FUGL-MEYER, K., GOLDSTEIN, I. et al. 2004. Summary of the recommendations on sexual dysfunctions in women. In Journal of Sexual Medicine.
ISSN 1743-6095, 2004, vol. 1, no. 1, p. 24-34.

CAPPONI, V., HAJNOVÁ, R., NOVÁK, T. 1994. Sexuologický slovník. Praha : Grada Publishing, 1994. 149 s. ISBN 8071691151.

DENNERSTEIN, L., HAYES, R. D., SAND, L. M., LEHERT, P. 2009. Attitudes toward and frequency of partner interactions among women reporting decreased sexual desire. In Journal of Sexual Medicine. ISSN 1743-6095, 2009, vol. 6, no. 6, p. 1668-1673.

HOLLÁ, K., WEISS, P., HOLLÝ, M. 2012. K novým koncepcím ženských sexuálních dysfunkcí a jejich významu pro psychologickou praxi. In Československá psychologie. ISSN 0009-062X, 2012, roč. 56, č. 3, s. 253-266.

PASTOR, Z. 2005. Ženské sexuální dysfunkce. In Moderní gynekologie a porodnictví. ISSN 1211-1058, 2005, roč. 14, č. 1, s. 9-22.

ROSEN, R. C., SHIFREN, J. L., MONZ, B. U., ODOM, D. M., RUSSO, P. A., JOHANNES, C. B. 2009. Correlates of sexually-related personal distress in women with low sexual desire. In Journal of Sexual Medicine. ISSN 1743-6095, 2009, vol. 6, no. 6, p. 1549-1560.

TRESS, W., KRUSSE, J., OTT, J. 2008. Základní psychosomatická péče. Praha : Portál, 2008.
394 s. ISBN 9788073673093.

WEISS, P. 2000. Orgasmus u žen. In Česká a slovenská psychiatrie. ISSN 1212-0383, 2000, roč. 96, s. 381-384.

Zasielať novinky na e-mail