Symptotermálna metóda II. - Meranie teploty

ilustratívny obrázok

V tejto kapitole uvádzame zásady merania bazálnej teploty - výber teplomera, stanovenie rozhrania, eliminácia nepresných meraní.

Bazálna teplota tela

Bazálna teplota tela je jedným z troch základných znakov plodnosti hodnotených symptotermálnou metódou. Pre každého človeka je charakteristická určitá "základná" teplota tela. Pre ženu je typické, že v priebehu menštruácie a v období pred ovuláciou (folikulárna fáza) je jej základná teplota nižšia, deň po ovulácii vzrastie a je vyššia až do posledného dňa pred menštruáciou, kedy zase klesne. Vyššia teplota je indukovaná hormónom progesterónom, ktorý začne po ovulácii produkovať žlté teliesko (luteálna fáza). Posledný deň nízkych teplôt je väčšinou dňom ovulácie.

clanok-II_obr.01.jpg

Poznámka: Ovulácia je veľmi krátky okamih uvoľnenia vajíčka z vaječníka, teda časový úsek niekoľkých sekúnd. Bohužiaľ väčšinou nemáme možnosť tento moment presne zachytiť, takže používame pojem obdobie ovulácie, kedy hovoríme o časovom úseku 1 až 4 dní. Väčšinou prebehne jedna ovulácia počas cyklu, ak je ovulácií viac, vždy prebehnú v rámci 48 hodín, takže sa nemusíme báť, že by napr. týždeň po ovulácii mohla prebehnúť ešte jedna ovulácia.

Tip pre meranie digitálnym teplomerom

Pred začatím merania podržte teplomer na mieste, kde sa chystáte merať teplotu cca. 1-2 minúty, aby sa teplomer zohrial na teplotu Vášho tela. Znížite tým riziko predčasného ukončenia merania vo chvíli, keď sa teplomer ešte len zahrieva. Toto opatrenie je dôležité predovšetkým pri tých teplomeroch, ktoré po zapípaní ukončia meranie.

Meranie teploty

Meranie tohto znaku plodnosti býva väčšinou najjednoduchšie a najobjektívnejšie (teplomer nám udáva jasné číselné hodnoty). Aby sme získali čo najpresnejší údaj, musíme merať v čase, kedy je telo čo najviac v pokoji a bez pôsobenia faktorov, ktoré by teplotu mohli ovplyvniť. Za najideálnejšie je preto považované meranie ráno po prebudení. Zároveň sa musíme riadiť niekoľkými pravidlami:

 1. Meriame každý deň v rovnaký čas (ideálne v rámci pol hodiny), pretože aj počas dňa a noci bazálna teplota kolíše. Najnižšia je počas spánku nad ránom (3:00 až 4:00 hod v noci). Medzi 4:00 a 10:00 hod. zhruba platí, čo hodina navyše, to o 0.1°C vyššia teplota.
 2. Meriame po prebudení po minimálne 3-hodinovom spánku. Ak normálne vstávame v 7:00, ale jednu noc sa zobudíme o 6:00 kvôli záchodu, meriame o 6:00. (Nameraná teplota potom bude o 0.1°C nižšia ako obyčajne.)
 3. Pred meraním sa vyvarujeme akýchkoľvek aktivít, ako vstať z postele a dôjsť si pre teplomer alebo striasať teplomer pred meraním nám teplotu ovplyvní.
 4. Meriame vždy na rovnakom mieste.
Tip pre meranie pri práci na smeny

V období, kedy je bazálna teplota zhruba konštantná (ideálne pár dní po menštruácii), si urobte referenčné meranie - aká je obvyklá teplota po zobudení v určitú hodinu (povedzme 6:00), a aká je teplota, keď v noci pracujete, a meriate teda po noci bez spánku. Rozdiel môže byť orientačne 0,3 až 0,5 stupňa celzia, pričom teplota je vyššia vtedy, keď nespíte.

Môžeme si zvoliť, či budeme merať teplotu v ústach alebo v pošve, nie je možné to však striedať, pretože hodnoty z pošvy bývajú o 0.3 až 0.6°C vyššie. Ak meriame v ústach, meriame po celú dobu cyklu vrátane menštruácie. Také meranie má výhodu neprerušenej línie údajov (napr. v prípade otehotnenia - viď. nižšie). Pri meraní v pošve začíname až deň po skončení menštruácie. Tento spôsob má zase výhodu, že dáva stabilnejšie výsledky. Jednotlivé merania toľko nekolíšu, takže teplotný posun je ľahšie a presnejšie identifikovateľný. Všetky uvedené grafy sú príklady merania v ústach.

Výber teplomera

Môžeme si zvoliť teplomer ortuťový, alebo elektronický. Elektronický teplomer má výhodu, že po zmeraní hodnoty pípne (väčšinou po 1-2 minútach), nevýhodou môže byť, že niektoré elektronické teplomery nie sú príliš presné a môžu ukazovať mätúce hodnoty. Ak je teplota udávaná na viac desatinných miest, zaokrúhľujeme na jedno desatinné miesto (36,2), prípadne na polovice desatín (36,15). Ortuťový teplomer musíme ponechať na mieste merania minimálne 5 minút, meria zato spoľahlivo. Hodnoty určujeme na jedno desatinné miesto. Ak je ortuť na rozhraní dvoch hodnôt, zapisujeme vždy tú nižšiu. Existujú tiež špeciálne bazálne teplomery (elektronické aj ortuťové), u nás však nemusia byť dobre dostupné. Americké elektronické bazálne teplomery majú vhodnejší tvar pre meranie v pošve, vrátane ohybnej špičky, ortuťové bazálne teplomery merajú iba v rozmedzí normálnych (max. mierne zvýšených) teplôt, nie je teda možné nimi merať teplotu zvýšenú pri horúčke, naopak výhodou je, že stupnica je delená podrobnejšie ako pri klasickom teplomere.

Teplotu zaznamenávame do grafu aj s prípadnými poznámkami o faktoroch, ktoré by mohli teplotu ovplyvniť:

 • meranie v inom čase ako obyčajne
 • neobvyklá teplota vzduchu v miestnosti, kde spíme (otvorené okno, extrémne studená / teplá noc)
 • "cudzia" posteľ (napr. keď cestujeme alebo sme na návšteve)
 • rôzne hodnoty môžeme tiež namerať, ak budeme spať vo flanelovom pyžame verzus nahí alebo sami verzus pritúlenie k partnerovi
 • choroba
 • oslava večer pred meraním (alkohol v krvi, kratšia doba spánku ako obvykle)

Rozhranie

Aby sme ľahšie rozoznali folikulárnu fázu nižších teplôt od luteálnej fázy vyšších teplôt, vyznačíme si do grafu horizontálne rozhranie týchto dvoch fáz. Je to čiara o 0.05°C nad najvyššou hodnotou posledných šiestich dní folikulárnej fázy:

clanok-II_obr.02.jpg

Príklady stanovenia rozhrania v menej jasných prípadoch:

clanok-II_obr.03.jpg

clanok-II_obr.04.jpg

clanok-II_obr.05.jpg

Ešte raz opakujem: najpravdepodobnejším dňom ovulácie je posledný deň nízkych teplôt. Niekedy sa udáva, že počas 24 hodín pred ovuláciou by teplota mala výraznejšie poklesnúť, ako v grafe uvedenom nižšie. Tento údaj je skôr mätúci, pretože vo väčšine prípadov sa nám tento pokles zaznamenať nepodarí a to jednoducho preto, že pokles teploty je skutočne len krátkodobý a tým, že meriame iba raz za 24 hodín, ho väčšinou premeškáme.

clanok-II_obr.06.jpg

Dĺžka cyklu

Je dôležité vedieť, že predovulačná (folikulárna) fáza môže byť rôzne dlhá (od 11 dní do 25 a viac), zatiaľ čo post ovulačná (luteálna) fáza je väčšinou 12 až 16 dní. Je to dané tým, že termín ovulácie môže byť vďaka rôznym faktorom oddialený.

clanok-II_obr.07.jpg

clanok-II_obr.08.jpg

clanok-II_obr.09.jpg

Ak luteálna fáza trvá 18 a viac dní, znamená to tehotenstvo!!!

Je tiež obvyklé, že teplotná krivka v cykle, keď došlo k oplodneniu býva trojfázová. Je to dané tým, že asi 7 až 10 dní po oplodnení dôjde k uhniezdeniu zárodku, ktorý začne produkovať hormón HCG (ľudský choriový gonadotropín), spôsobujúci ďalšie zvýšenie teploty.

clanok-II_obr.10.jpg

Niekedy môže v rannom štádiu tehotenstva dôjsť ku krvácaniu. Ak však teploty zostávajú aj počas krvácania vysoké, s najväčšou pravdepodobnosťou nie je zárodok ohrozený. Žena, ktorá by si nemerala teplotu, by sa mohla nesprávne domnievať, že nie je tehotná a že krvácanie je periodická menštruácia.

clanok-II_obr.11.jpg

Ak však teplota začne klesať, je to známka odumierania plodu. Po niekoľkých dňoch sa dostaví samovoľný potrat sprevádzaný krvácaním. (Opäť: ak by si žena nemerala teplotu, ani by nezaznamenala, že bola tehotná, pripadalo by jej to ako trochu dlhší cyklus.)

clanok-II_obr.12.jpg

Eliminácia nepresných meraní

Ako už bolo uvedené, teplotu ovplyvňuje množstvo faktorov, ktoré nám môžu krivku celkom rozhodiť. Na korigovanie údajov, ktoré vybočujú z grafu, môžeme použiť dve metódy:

1. metóda preskočenia

Nameranú hodnotu ignorujeme a v grafe (čiarkovane) prepojíme predchádzajúci a nasledujúci deň.

clanok-II_obr.13.jpg

2. metóda opravy

Ak vieme o koľko bola nameraná hodnota odchýlená, môžeme ju opraviť. Napr. namiesto obvyklého merania o 6:00 som zaspala a merala až o 9:00, opravená hodnota bude o 0.3°C nižšia než nameraná.

clanok-II_obr.14.jpg

Pozor na upravovanie hodnôt v období ovulácie!
Ak si nie sme istí, vždy uvádzame hodnoty merané, nikdy nešpekulujeme!

Plodné a neplodné dni

Pri určovaní plodných a neplodných dní sa k bazálnej teplote vzťahuje iba jedno pravidlo:
Pravidlo tretieho dňa vyšších teplôt: od večera tretieho dňa luteálnej fázy je žena neplodná až do nástupu menštruácie.

clanok-II_obr.15.jpg

Väčšina údajov a obrázky sú prevzaté z knihy Taking Charge of Your Fertility autorky Toni Weschler.

Zdroj: http://www.rodina.cz/clanek3694.htm

Technológia v službách prirodzeného plánovania rodičovstva

Na princípoch symptotermálnej metódy je založených niekoľko produktov - učenlivých minipočítačov, ktoré obsahujú senzor na meranie teploty, údaje zaznamenávajú a zobrazujú aktuálny stav plodných či neplodných dní.

Toto riešenie má niekoľko výhod:
 • nemusíte zaznamenávať údaje do tabuľky - papier sa ľahko stratí, pri zaznamenávaní do počítača zase musíte mať stále poruke príslušný súbor (XLS tabuľku a pod.),
 • odpadá problém so správnym určením teplotného rozhrania, a teda aj plodných dní.
Prehľad dostupných produktov na meranie bazálnej teploty

Názov produktu
Obvyklá cena
Cyclotest Baby - ovulačný minipočítač pre ženy, ktoré si prajú otehotnieť. 189,0 EUR
Cyclotest 2 plus - prirodzená antikoncepcia bez hormónov pre ženy, ktoré si otehotnieť neprajú 169,0 EUR
Raiing iFertracker - univerzálny ovulačný monitor 163,14 - 190,0 EUR
Bazálne teplomery - rôzne typy a značky
4,95 - 12,0 EUR

Súvisiace články:


Diskusia

Co to znamená
Dobrý deň, vopred ďakujem za prečítanie a odpoveď.
...
Bazalna teplota neklesa
Dobry den chcela by som sa prosim opytat. Som 14 den od poslednej ovulacie. MS sa mi “spustila” v 10 den od ovu cize momentalne mam novy...
Tehotenstvo
Dobrý deň, prosím vás o názor. Menštruácia meškala 3 dni, test negatívny. Následne dorazila, bola o niečo slabšia aj kratšia. Deň po...
Clostilbegyt+ovitrelle + ovulacia
Dobrý deň, 5-9 DC som uzivala clostil 0-0-1 ... na 16DC som bola na folikulometrii a mala som dve dominantne folikuly vo velkosti 19mm a 18mm. V ten...
Neklesá BT
Dobrý deň. Chcela by som Vás poprosiť o radu. S manželom sa snažíme o bábätko, ovulácia podľa bazálnej teploty a hlienu prebehla pred 22...
Vstúpiť do diskusie Počet príspevkov: 258, posledný: 12.01.2024 10:55

Zasielať novinky na e-mail